Avtrekksvarmepumpe

En ventilasjons- eller avtrekksvarmepumpe gjenvinner energi fra avtrekksluften i et ventilert bygg. Deretter brukes den resirkulerte energien til å varme både rom og tappevann i boligen.

Å gjenbruke energi er fornuftig – og ventilasjons- og avtrekksvarmepumpene baserer seg nettopp på brukt luft. Teknologien går ut på at man først ventilerer huset, deretter resirkulerer man varmeenergien fra ventilasjonsluften til å varme opp varmtvann, bolig og tilluft.

Det finnes i hovedsak to ulike varmepumpesystemer som bruker ventilasjonsluft som varmekilde: Balansert ventilasjon og avtrekksventilasjon.

I boliger med balansert ventilasjon er det etablert separate kanalsystemer, der det ene tilfører frisk, kald luft utenfra og det andre fjerner forurenset, varm inneluft og blåser den ut igjen. Med en varmepumpe tilknyttet ventilasjonssystemet kan man gjenvinne varmeenergien i den brukte luften og bruke den til å varme opp både rom og tappevann. Den mest effektive måten å hente ut restenergien på, er ved å gjenvinne den brukte luften i en varmegjenvinner og deretter utnytte restenergien i en varmepumpe. Men dette er en kostbar løsning, og den er lite brukt i norske boliger. For de fleste er det rimeligere å bruke bare en varmegjenvinner, men den vil ikke gi samme energisparing gjennom året som en varmepumpe.

I boliger med avtrekksventilasjon kommer frisk og kald luft inn via spalteventiler i vinduene eller separate lufteventiler i veggene. En vifte suger ventilasjonsluften ut av våtrommene i huset, og dette skaper et svakt undertrykk som gjør at luften i husets øvrige rom søker seg til våtrommene. Dermed sirkulerer luften i boligen. I en bolig med avtrekksvarmepumpe blir den oppvarmede luften i boligen ledet til varmepumpen, som gjenbruker energien fra den brukte luften til å varme opp tappevann og eventuelt rom gjennom et vannbårent oppvarmingssystem. Avtrekksluft fra kjøkken egner seg ikke som varmekilde fordi fett vil danne et isolerende lag på varmepumpens varmeveksler.

Forventet levetid på ventilasjons- og avtrekksvarmepumper er 15 år. Nedbetalingstiden avhenger av investeringskostnadene, ut fra type varmepumpe og hvorvidt det er et nytt anlegg i et nybygg eller en rehabilitering.

Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Fordeler

 

Ventilasjonsvarmepumpe:

 • Ventilasjonsluften holder typisk 18 til 25ᵒC hele året. Dette gir stabile driftsforhold og relativt høy årsvarmefaktor for varmepumpen.
 • Boliger med balansert ventilasjon gir normalt et godt inneklima fordi luften utenfra blir filtrert på vei inn i bygget.
 • Det er mulig å kombinere ventilasjonsluft med andre varmekilder, og få et varmepumpeanlegg med høy energibesparelse gjennom året.

Avtrekksvarmepumpe:

 • Avtrekksvarmepumper egner seg spesielt godt i leiligheter eller godt isolerte boliger, der det normalt er lite varmetap gjennom tak og vegger og energibehovet til varmtvann er stort.
 • Gjenvunnet varme fra avtrekksluften kan dekke en betydelig del av det samlede varmebehovet, samtidig som overskuddsenergi ikke går tapt.
 • Har du allerede vannbåren gulvvarme og avtrekksvarmepumpen erstatter kjøp av separat varmesentral, bereder, automatikk og ventilasjon, kan avtrekksvarmepumpen være et økonomisk gunstig og plassbesparende alternativ.
 • Mangler boligen ventilasjon og har en gammel elektrisk varmtvannstank, kan installasjon av en avtrekksvarmepumpe bli spesielt gunstig. Boligen får et ventilasjonsanlegg på kjøpet som vil bidra til bedre inneluft

Begge typer:

 • Siden varmtvannsforbruket er stabilt gjennom året, vil en ventilasjons- eller avtrekksvarmepumpe gjøre nytte for seg hele året.
 • Varmepumpen har lang levetid og høy driftssikkerhet på grunn av gunstige driftsbetingelser.
 • Investeringskostnadene er relativt moderate.

Ulemper

 • Det er begrenset hvor mye varme som kan hentes ut av avtrekksluften. Dette gir varmepumpen begrenset kapasitet og forutsetter derfor tilleggsoppvarming i perioder med høyt varmebehov.  
 • Avtrekksvarmepumper med maks temperaturløft, for eksempel opp til 55 til 65 °C, får lavere årsvarmefaktor enn om man velger å heve temperaturen til for eksempel 30 °C. For de fleste varmepumper reduseres besparelsen med ca. 2 til 3 prosent for hver grad temperatur økes. Et temperaturløft på 10 °C ekstra kan redusere årsvarmefaktor med 20 til 30 prosent.
 • I et moderne tett hus kan avtrekksventilasjon skape undertrykk som kan gi trekkproblemer ved peiser og vedovner. Dette må da løses med eget pipeavtrekk, eller separat frisklufttilførsel til ildstedet.  
 • Ventilasjons- og avtrekksvarmepumper er lettest å prosjektere og installere når huset skal bygges eller rehabiliteres.

Plassering

Ventilasjonsvarmepumpen plasseres i tilknytning til ventilasjonssystemet. En avtrekksvarmepumpe har ofte samme størrelse som et høyt kjøleskap og må plasseres i et rom med sluk. Dette fordi nedkjølingen av avtrekksluft gir kondens, og denne må ledes til spillkopp og sluk. Den må også plasseres slik at den er lett tilgjengelig for rengjøring. Regelmessig rengjøring av filteret er nødvendig for å gi høyest mulig energiutbytte. Ventilasjons- og avtrekksvarmepumper har ingen utedel, kun en innedel. Men fordi viftestøyen kan bli ganske høy der luften blåses ut igjen, må du ha en lyddemper på utsuget.

Installasjon

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt med krav til høy kompetanse. Installatører må kjenne produktet godt for å kunne utføre korrekt installasjon og service. Varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter. Seriøse varmepumpeleverandører samarbeider med elektroinstallatører og får installert jordet uttak der dette ikke finnes. Det er viktig at installatører som installerer varmepumper for vannbåren varme har god kompetanse på varmepumpen og på det vannbårne varmeanlegget. Norsk Varmepumpeforening jobber for å øke kompetansen blant installatører og har utviklet egne kurs for de som jobber med varmepumper for vannbåren varme. Sjekk alltid at din installatør har god kompetanse og gode referanser.

Energimåling av varmepumpesystemer

For å vite hvor mye besparelse varmepumpesystemet gir må du måle både hvor mye elektrisitet varmepumpesystemet bruker, og hvor mye varme det avgir. Med måling vil det være enkelt for boligeier å følge med på at varmepumpesystemet fungerer optimalt slik at forventet besparelse oppnås. Det finnes varmepumper som har innebygget måleutstyr og varmepumper der det må installeres eksternt måleutstyr. Enova gir ekstra støtte til varmepumpesystemer med energimåling gjennom Enovatilskuddet.

Lyd og støy

Fra innedelen til en ventilasjons- eller avtrekksvarmepumpe er det lite eller ingen lyd. Informasjon om lydnivåer i desibel (dB) finner du på energimerket til varmepumpen og i den tekniske dokumentasjonen for produktet. Om du er opptatt av å unngå støy, bør du velge en modell med lavest mulig lydnivå. En forskjell på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5–6 dB vil være tydelig.

Energi og miljø

Alle produkter som brukes til å varme opp rom er energiklassifisert, og dette skal være dokumentert med et energimerke på selve produktet. En varmepumpe vil ofte kunne oppnå energiklasse A+ til A+++, mens for eksempel panelovner gjerne oppnår energiklasse C. Energimerket opplyser om varmepumpens energieffektivitet ved oppvarming og kjøling, lydeffektnivå inne og ute, samt nominell effekt i kW. Innsparingspotensialet med en ventilasjons- eller avtrekksvarmepumpe. Energibesparelsen er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, installasjon og bruk av anlegget. Ventilasjons- og avtrekksvarmepumper har mindre energibesparelse enn væske-til-vann-varmepumper.

Sist oppdatert 16.02.2017.